Δείτε εδώ τις

Συχνές ερωτήσεις

Η αξιολόγηση είναι ανοικτή για όλες τις ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Έχουν τεθεί ορισμένοι περιορισμοί, όπως η κατάθεση στοιχείων για 2 τουλάχιστον οικονομικά έτη και άνω, που αφορά στη βέλτιστη λειτουργία της διαδικασίας αξιολόγησης και όχι στον αποκλεισμό κάποιας οργάνωσης. Καταγράφουμε συνεχώς το οικοσύστημα για να εντοπίσουμε όλες τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, αλλά μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας συστήσετε άλλες οργανώσεις.

Αν δεν σας έχουμε βρει, αλλά μας “βρήκατε” εσείς, κανένα θέμα. Απλά συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης θα επαναλαμβάνεται σε σταθερή, ετήσια βάση.

Όχι, η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι επιλογή της εκάστοτε οργάνωσης.

Καταρχάς, θα λάβετε μια αξιολόγηση βασισμένη σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, σας δίνετε η ευκαιρία να βελτιώσετε τις εσωτερικές διαδικασίες σας πριν την υποβολή του τελικού ερωτηματολογίου. Παράλληλα, λαμβάνοντας το badge μπορείτε να το αξιοποιήσετε ως πιστοποίηση για την ανεύρεση πόρων αλλά και για προβολή του φορέα σας.

Η εμπειρία από προηγούμενα έτη έχει δείξει ότι το μέγεθος της οργάνωσης δεν διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη βαθμολογία της. Παρ’ όλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία και στην περίπτωση όπου παρουσιαστεί σχετικό ζήτημα θα δημιουργηθούν διακριτές κατηγορίες οργανώσεων όχι μόνο ως προς τον τομέα δραστηριοποίησης αλλά και ως προς το μέγεθος αυτών.

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποδίδει υποβαθμολογίες σε τρία κύρια πεδία λειτουργίας των οργανώσεων: αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια. Αυτό μειώνει την πιθανότητα να υπάρξουν γενικά χαμηλές βαθμολογίες και εξασφαλίζει ότι η συμμετοχή σας στη διαδικασία είναι θετική. Παράλληλα, η συζήτηση με τους δωρητές/χρηματοδότες επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η συμμετοχή από μόνη της είναι θετική, ενώ αδυναμίες σε ορισμένους τομείς αποτελούν λόγο για περαιτέρω υποστήριξη παρά για αποκλεισμό.

Αν η Ελληνική Οργάνωση είναι αυτή που το διοργανώνει, ναι θεωρείται Διεθνής Δράση. Αν όμως η δράση πραγματοποιείται στη χώρα ενός εκ των εταίρων και η ΟΚοιΠ συμμετέχει στο πλαίσιο του έργου, τότε όχι δεν θεωρείται.

Διεθνείς Δράσεις θεωρούνται εκείνες που υπάρχουν άμεσα ωφελούμενοι στο εξωτερικό.

Για να καταγράψετε τις δράσεις, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες ανά πεδίο και υποπεδίο στην κατηγορία Γ. Πεδία Δράσεων:

  • Επιλέξτε ένα πεδίο από τη λίστα των πεδίων.
  • Για κάθε πεδίο, καταγράψτε τουλάχιστον τρεις (3) δράσεις.
  • Εάν επιλέξετε υποπεδίο, αντιστοιχίστε τρεις (3) δράσεις για κάθε υποπεδίο.
  • Για παράδειγμα, αν επιλέξετε το πεδίο 04. Κοινωνική Πρόνοια/Ένταξη, καταγράψτε τουλάχιστον τρεις (3) δράσεις που αφορούν τον τομέα αυτόν.
  • Σημειώστε ότι στην περίπτωση που δεν έχετε τρεις δράσεις που να αντιστοιχούν σε ένα πεδίο ή υποπεδίο τότε δεν μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο/υποπεδίο αυτό.

Τα οικονομικά στοιχεία δεν δέχονται κόμμα (,) παρά μόνο τελεία (.) Συνεπώς ο σωστός τρόπος είναι 7456.57 και ΟΧΙ 7.456,57. 

Αυτή η δυσλειτουργία είναι πιθανό να οφείλεται στον Browser που χρησιμοποιείτε. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένους και “νέους” browser όπως Chrome, Microsoft Edge, Safari. Αν πάλι δεν τα καταφέρνετε επικοινωνήστε μαζί μας.