Λίγα λόγια για την

Υπηρεσία

η υπηρεσία

ΘΑΛΗΣ ΙΙ

Αποτελεί μία διαδικασία αξιολόγησης ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), μέσω της οποίας επιδιώκεται η προώθηση του αντικτύπου του έργου τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της διαφάνειας.

Για τη διαδικασία αξιολόγησης, αξιοποιείται μια μεθοδολογία η οποία είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας ποικίλων προσεγγίσεων αξιολόγησης κοινωφελών οργανώσεων σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Οι κοινωφελείς οργανώσεις που θα συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν αξιολογική βαθμολόγηση από ένα (1 – χαμηλότερη δυνατή επίδοση) έως πέντε (5-υψηλότερη δυνατή επίδοση) αστέρια.

η υπηρεσία

ΘΑΛΗΣ ΙΙ

Αποτελεί μία διαδικασία αξιολόγησης ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), μέσω της οποίας επιδιώκεται η προώθηση του αντικτύπου του έργου τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της διαφάνειας.

Για τη διαδικασία αξιολόγησης, αξιοποιείται μια μεθοδολογία η οποία είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας ποικίλων προσεγγίσεων αξιολόγησης κοινωφελών οργανώσεων σε χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Οι κοινωφελείς οργανώσεις που θα συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης θα λάβουν αξιολογική βαθμολόγηση από ένα (1 – χαμηλότερη δυνατή επίδοση) έως πέντε (5-υψηλότερη δυνατή επίδοση) αστέρια.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε τρία βασικά κριτήρια:

01

αποτελεσματικότητα

02

Εσωτερική οργάνωση

03

Διαφάνεια

Ενεργοί από

To 2012

Η υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ Ι (2012-2015) και ΘΑΛΗΣ ΙΙ (2018-2020), τα οποία είχαν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το HIGGS.

Η πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ κατά τη δεύτερη εφαρμογή (2018-2020) το έργο χρηματοδοτήθηκε από ιδιωτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τα Κοινωφελή Ιδρύματα: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και  Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Βασικοί στόχοι

Με αυτούς τους στόχους, η υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση, ανάπτυξη και συνεχόμενη βελτίωση του τομέα της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) στην Ελλάδα, προωθώντας τη διαφάνεια και την απόδοση των δράσεών των ΟΚοιΠ για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου.

Δημιουργία θεσμού αξιολόγησης ΟΚοιΠ

Μέσα από τη διαρκή αξιολόγηση του έργου των ΟΚοιΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, στοχεύουμε στην εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης σε θεσμό. Μία τέτοια ανάπτυξη, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κίνητρα των ΟΚοιΠ για τη συνεχόμενη βελτίωση της εσωτερικής τους οργάνωσης και λειτουργίας, με κύριο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας τους.

Βελτίωση της αξιοπιστίας των ΟΚοιΠ

Ο στόχος του HIGGS είναι να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης διερευνώντας τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα προς την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας προς τις ΟΚοιΠ καθώς επίσης και των δυνητικών χρηματοδοτών.

Προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και στηριζόμενοι στα αποτελέσματά της, το HIGGS στοχεύει στην προώθηση του εθελοντισμού και στην ενθάρρυνση της ανάληψης οργανωμένων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας τη δυναμική και πολυδιάστατη παρουσία των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα.

Δημιουργία θεσμού αξιολόγησης ΟΚοιΠ

Μέσα από τη διαρκή αξιολόγηση του έργου των ΟΚοιΠ σε τακτά χρονικά διαστήματα, στοχεύουμε στην εξέλιξη της διαδικασίας αξιολόγησης σε θεσμό. Μία τέτοια ανάπτυξη, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κίνητρα των ΟΚοιΠ για τη συνεχόμενη βελτίωση της εσωτερικής τους οργάνωσης και λειτουργίας, με κύριο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας τους.

Βελτίωση της αξιοπιστίας των ΟΚοιΠ

Ο στόχος του HIGGS είναι να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης διερευνώντας τις δυνατότητες βελτίωσης της αξιοπιστίας των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα προς την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας προς τις ΟΚοιΠ καθώς επίσης και των δυνητικών χρηματοδοτών.

Προώθηση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και στηριζόμενοι στα αποτελέσματά της, το HIGGS στοχεύει στην προώθηση του εθελοντισμού και στην ενθάρρυνση της ανάληψης οργανωμένων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας τη δυναμική και πολυδιάστατη παρουσία των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα.

Με αυτούς τους στόχους, η υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση, ανάπτυξη και συνεχόμενη βελτίωση του τομέα της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) στην Ελλάδα, προωθώντας τη διαφάνεια και την απόδοση των δράσεών των ΟΚοιΠ για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου.

Είμαστε εδώ σε
κάθε βήμα

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή για όποια δυσκολία αντιμετωπίσετε.