Μεθοδολογία & κριτήρια

Διαδικασία αξιολόγησης

Οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών

Η αυξημένη συμμετοχή των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα στην Ελλάδα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση της φτώχειας και η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελεί ένα σημαντικό δεδομένο. Ωστόσο, η έλλειψη μηχανισμών διαφάνειας, λογοδοσίας και αξιολόγησης συχνά δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τον πραγματικό αντίκτυπο της δράσης των ΟΚοιΠ.

Μετά από μια λεπτομερή ανάλυση αξιολογήσεων ΟΚοιΠ σε χώρες του εξωτερικού και την προσαρμογή στοιχείων αυτών στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς και την υλοποίηση ήδη τριών κύκλων αξιολόγησης κατά το παρελθόν (2012-2015 & 2018-2021) αναπτύχθηκε  η μεθοδολογία αξιολόγησης ΘΑΛΗΣ ΙΙ.

Βασικές μεθοδολογικές παραδοχές & επιλογές

Η αξιολόγηση εστιάζει σε μια βεντάλια ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και καταλήγει σε αξιολόγηση με βαθμολογία αστεριών (rating system) για κάθε οργάνωση. Κάθε οργάνωση θα λάβει έναν αριθμό αστεριών από ένα (1) (χαμηλότερη δυνατή επίδοση) έως πέντε (5) (υψηλότερη δυνατή επίδοση). Η διαδικασία αξιολόγησης εστιάζει τόσο σε ατομικά στοιχεία της κάθε οργάνωσης όσο και σε συγκριτικά στοιχεία βάσει του τομέα δραστηριοποίησης της κάθε ΟΚοιΠ.

Ορισμός ΟΚοιΠ Για τις ανάγκες της αξιολόγησης - ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν

Εάν η οργάνωση ανήκει σε διεθνή φορέα, τα στοιχεία που θα συμπληρώσει στο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να αφορούν την δράση της οργάνωσης μόνο για την Ελλάδα.

Βασικές μεθοδολογικές παραδοχές & επιλογές

Η αξιολόγηση εστιάζει σε μια βεντάλια ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και καταλήγει σε αξιολόγηση με βαθμολογία αστεριών (rating system) για κάθε οργάνωση. Κάθε οργάνωση θα λάβει έναν αριθμό αστεριών από ένα (1) (χαμηλότερη δυνατή επίδοση) έως πέντε (5) (υψηλότερη δυνατή επίδοση). Η διαδικασία αξιολόγησης εστιάζει τόσο σε ατομικά στοιχεία της κάθε οργάνωσης όσο και σε συγκριτικά στοιχεία βάσει του τομέα δραστηριοποίησης της κάθε ΟΚοιΠ.

Ορισμός ΟΚοιΠ Για τις ανάγκες της αξιολόγησης - ποιοί μπορούν να συμμετάσχουν

Εάν η οργάνωση ανήκει σε διεθνή φορέα, τα στοιχεία που θα συμπληρώσει στο ερωτηματολόγιο θα πρέπει να αφορούν την δράση της οργάνωσης μόνο για την Ελλάδα.

Συνολικά, η τελική βαθμολογία κάθε οργάνωσης θα αποτελεί το ζυγισμένο άθροισμα των βαθμολογιών σε τρεις (3) κατηγορίες κριτηρίων:

01

αποτελεσματικότητα

Προτεινόμενη βαρύτητα: 45% 

02

Εσωτερική οργάνωση

Προτεινόμενη βαρύτητα: 20% 

03

Διαφάνεια

Προτεινόμενη βαρύτητα: 35% 

Κάθε ομάδα κριτηρίων έχει ως μέγιστη βαθμολογία το εκατό (100) ενώ το συνολικό τελικό άθροισμα κάθε οργάνωσης θα δίνεται στην κλίμακα 1-100.

Από τη βαθμολογία θα προκύπτει το πόσα αστέρια θα λαμβάνει κάθε οργάνωση βάσει της ακόλουθης κλίμακας:

Αστέρια:
5/5

Τελική βαθμολογία
≥ 81

Αστέρια:
4/5

Τελική βαθμολογία
61 – 80

Αστέρια:
3/5

Τελική βαθμολογία
41 – 60

Αστέρια:
2/5

Τελική βαθμολογία
21 – 40

Αστέρια:
1/5

Τελική βαθμολογία
≤ 20

Ομάδα κριτηρίων Α
Αποτελεσματικότητα

Η Ομάδα Κριτηρίων Α αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα της κάθε ΟΚοιΠ κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ειδικών παραγόντων οι οποίοι αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα μιας ΟΚοιΠ δύναται να ζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν στοιχεία έως και τα τελευταία πέντε (5) έτη. Υπενθυμίζεται ότι η έννοια της «αποτελεσματικότητας» στην παρούσα έρευνα δεν αναφέρεται σε ποιοτικά στοιχεία αλλά καθαρά σε ποσοτικά. Το υπαρκτό μειονέκτημα που απορρέει από την επιλογή αυτή εν μέρει θεραπεύεται από το γεγονός ότι η αξιολόγηση είναι τομεακή (τα ratings αναφέρονται κάθε φορά σε ΟΚοιΠ που ανήκουν σε συγκεκριμένο τομέα). Σε αυτήν την κατηγορία εμπεριέχονται τα ακόλουθα κριτήρια/δείκτες:

Ομάδα κριτηρίων Β
Οργάνωση

Η Ομάδα Κριτηρίων Β αναφέρεται στις οργανωτικές δομές της κάθε ΟΚοιΠ καθώς και στις οργανωτικές της επιδόσεις κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ειδικών παραγόντων οι οποίοι αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα μιας ΟΚοιΠ δύναται να ζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν στοιχεία έως και πέντε (5) έτη. Σε αυτήν την κατηγορία εμπεριέχονται τα ακόλουθα κριτήρια/δείκτες:

Ομάδα κριτηρίων Γ
Διαφάνεια

Η Ομάδα Κριτηρίων Γ αναφέρεται στο βαθμό διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία  της κάθε ΟΚοιΠ.
Σε αυτήν την κατηγορία εμπεριέχονται τα ακόλουθα κριτήρια/δείκτες:

Διαδικασία αξιολόγησης

Κατά το στάδιο αυτό οι οργανώσεις ενημερώνονται για την τελική διαδικασία αξιολόγησης και προσφέρεται χρόνος για τυχόν βελτιώσεις.

Κατά το στάδιο αυτό τα μέλη της ερευνητικής ομάδας:
Ενημερώνουν τηλεφωνικά και γραπτώς (email) συγκεκριμένες ΟΚοιΠ βάσει των καταστάσεων που έχουν συνταχθεί για την πρόθεσή τους να τη συμπεριλάβουν στη διαδικασία αξιολόγησης. [Σημειώνεται ότι κάθε οργάνωση θα λάβει έως δύο (2) σχετικές ειδοποιήσεις].

Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, αποστέλλεται στην οργάνωση το σχετικό link της πλατφόρμας και:
Εφόσον πρόκειται για ΟΚοιΠ που δεν είχε συμπεριληφθεί στην 1η ή 2η αξιολόγηση (ΘΑΛΗΣ Ι & ΘΑΛΗΣ ΙΙ) ορίζεται ημερομηνία συνάντησης/συνέντευξης στα γραφεία της οργάνωσης όπου και επιλύονται τυχόν απορίες, συλλέγεται το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.
Εφόσον πρόκειται για  ΟΚοιΠ που είχε συμπεριληφθεί στην 1η αξιολόγηση (ΘΑΛΗΣ Ι) τότε δίδεται πρόσβαση στο άτομο που θα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση αυτή.

Κατά το τελευταίο αυτό στάδιο η ερευνητική ομάδα θα προβεί στην επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και στη δημιουργία των Τομεακών Credibility Indexes όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι οργανώσεις οι οποίες ειδοποιήθηκαν ότι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Τόσο τα Τομεακά Credibility Indexes όσο και λεπτομερή στοιχεία για τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης θα παρουσιαστούν και σε σχετική εκδήλωση που θα διοργανωθεί ενώ θα είναι διαθέσιμα διαρκώς μέσα από την πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί.

Επεξηγηματικός πίνακας κατηγοριοποίησης αριθμών αστεριών

Αστέρια:
5/5

Τελική βαθμολογία
≥ 81

Περιγραφή

Εξαιρετική

Ξεπερνά το μέσο επίπεδο του τομέα / λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στα περισσότερα πεδία από τον μέσο όρο. Γίνεται χρήση βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να διαχυθούν στον χώρο

Αστέρια:
4/5

Τελική βαθμολογία
61 – 80

Περιγραφή

Πολύ καλή

Ξεπερνά σε αρκετά πεδία το μέσο επίπεδο. Γίνεται χρήση μερικών βέλτιστων πρακτικών που θα μπορούσαν να διαχυθούν στον χώρο

Αστέρια:
3/5

Τελική βαθμολογία
41 – 60

Περιγραφή

Καλή

Φτάνει το μέσο επίπεδο του τομέα / λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά ή αποτελεσματικότερα από τον μέσο όρο

Αστέρια:
2/5

Τελική βαθμολογία
21 – 40

Περιγραφή

Χρήζει βελτιώσεων

Βρίσκεται κοντά στο μέσο επίπεδο του τομέα / λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά από τον μέσο όρο

Αστέρια:
1/5

Τελική βαθμολογία
≤ 20

Περιγραφή

Φτωχή απόδοση

Αποτυγχάνει να προσεγγίσει το μέσο επίπεδο του τομέα / λειτουργεί σημαντικά λιγότερο αποτελεσματικά από τον μέσο όρο