Δείτε εδώ τα

αποτελέσματα προηγούμενων Αξιολογήσεων

τα

Αποτελέσματα της έρευνας

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα από τους δύο προηγούμενους κύκλους, που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και το 2020.
Η γεωγραφική διασπορά των συμμετεχουσών οργανώσεων ήταν αναμενόμενη.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ενώ υπάρχει  συμμετοχή οργανώσεων  από όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας.

τα

Αποτελέσματα της έρευνας

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα από τους δύο προηγούμενους κύκλους, που πραγματοποιήθηκαν το 2019 και το 2020.

Η γεωγραφική διασπορά των συμμετεχουσών οργανώσεων ήταν αναμενόμενη.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), ενώ υπάρχει  συμμετοχή οργανώσεων  από όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας.

Στους εθελοντές, τα συνολικά νούμερα είναι αρκετά μεγαλύτερα σε σχέση με εκείνα του προσωπικού και για τα τρία έτη αναφοράς. Συγκεκριμένα, για το πρώτο έτος αναφοράς οι οργανώσεις δήλωσαν πως είχαν την υποστήριξη συνολικά 38.489 εθελοντών, κατά το δεύτερο έτος αναφοράς, 39.390 και κατά το τρίτο έτος αναφοράς 41.280.

Αναγνωρίζοντας τους πολυσχιδείς τομείς δραστηριοποίησης των οργανώσεων, το Ερωτηματολόγιο έδινε τη δυνατότητα επιλογής δραστηριοποίησης από 9 πεδία και 38 υποπεδία, πάντα υπό την προϋπόθεση υλοποίησης τουλάχιστον τριών δράσεων τα τρία τελευταία χρόνια ανά πεδίο και υποπεδίο. Οι οργανώσεις αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα προχωρώντας, στην πλειονότητα τους, σε επιλογή περισσότερων του ενός πεδίων/υποπεδίων. Συγκεκριμένα, κατά την δεύτερη αξιολόγηση μόνο 40 (42%) από τις 95 οργανώσεις δήλωσαν ένα μόνο πεδίο δραστηριοποίησης, 23 (23%) επέλεξαν δυο πεδία δραστηριοποίησης, ενώ υπήρξαν και 2 οργανώσεις που επέλεξαν 5 & 6 πεδία δραστηριοποίησης αντίστοιχα.

Αναφορικά με το έμμισθο προσωπικό και τους εθελοντές, για το 1ο έτος αναφοράς οι οργανώσεις δήλωσαν πως απασχολούσαν 4630 εργαζόμενους συνολικά (2814 πλήρους απασχόλησης, 1044 μερικής απασχόλησης και 772 περιστασιακούς συνεργάτες). Για το 2ο έτος αναφοράς τα νούμερα  ήταν ελαφρώς αυξημένα, με τους εργαζόμενους να ανέρχονται σε 4841 (3240 πλήρους απασχόλησης, 1072 μερικής απασχόλησης και 529 περιστασιακούς συνεργάτες). Ενώ, για το τρίτο έτος αναφοράς οι οργανώσεις δήλωσαν πως απασχόλησαν συνολικά 4763 εργαζόμενους (3090 πλήρους απασχόλησης, 1154 μερικής απασχόλησης και 519 περιστασιακούς συνεργάτες).

Αναγνωρίζοντας τους πολυσχιδείς τομείς δραστηριοποίησης των οργανώσεων, το Ερωτηματολόγιο έδινε τη δυνατότητα επιλογής δραστηριοποίησης από 9 πεδία και 38 υποπεδία, πάντα υπό την προϋπόθεση υλοποίησης τουλάχιστον τριών δράσεων τα τρία τελευταία χρόνια ανά πεδίο και υποπεδίο. Οι οργανώσεις αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα προχωρώντας, στην πλειονότητα τους, σε επιλογή περισσότερων του ενός πεδίων/υποπεδίων. Συγκεκριμένα, κατά την δεύτερη αξιολόγηση μόνο 40 (42%) από τις 95 οργανώσεις δήλωσαν ένα μόνο πεδίο δραστηριοποίησης, 23 (23%) επέλεξαν δυο πεδία δραστηριοποίησης, ενώ υπήρξαν και 2 οργανώσεις που επέλεξαν 5 & 6 πεδία δραστηριοποίησης αντίστοιχα.

Αναφορικά με το έμμισθο προσωπικό και τους εθελοντές, για το 1ο έτος αναφοράς οι οργανώσεις δήλωσαν πως απασχολούσαν 4630 εργαζόμενους συνολικά (2814 πλήρους απασχόλησης, 1044 μερικής απασχόλησης και 772 περιστασιακούς συνεργάτες). Για το 2ο έτος αναφοράς τα νούμερα  ήταν ελαφρώς αυξημένα, με τους εργαζόμενους να ανέρχονται σε 4841 (3240 πλήρους απασχόλησης, 1072 μερικής απασχόλησης και 529 περιστασιακούς συνεργάτες). Ενώ, για το τρίτο έτος αναφοράς οι οργανώσεις δήλωσαν πως απασχόλησαν συνολικά 4763 εργαζόμενους (3090 πλήρους απασχόλησης, 1154 μερικής απασχόλησης και 519 περιστασιακούς συνεργάτες).

Στους εθελοντές, τα συνολικά νούμερα είναι αρκετά μεγαλύτερα σε σχέση με εκείνα του προσωπικού και για τα τρία έτη αναφοράς. Συγκεκριμένα, για το πρώτο έτος αναφοράς οι οργανώσεις δήλωσαν πως είχαν την υποστήριξη συνολικά 38.489 εθελοντών, κατά το δεύτερο έτος αναφοράς, 39.390 και κατά το τρίτο έτος αναφοράς 41.280.

Εξετάζοντας το χρηματοδοτικό μείγμα ανά πεδίο δραστηριοποίησης διαφαίνεται μια μεγάλη συνεισφορά των Διεθνών Προγραμμάτων σε 5 από τα 9 πεδία δραστηριοποίησης. Ειδικότερα, στο πεδίο «Μετανάστευση / Πρόσφυγες», περίπου το 71% της χρηματοδότησης προέρχεται από Διεθνή Προγράμματα, με αντίστοιχη συνεισφορά να καταγράφεται στο πεδίο «Ανθρώπινα Δικαιώματα / Καλή Διακυβέρνηση», και με την «Εκπαίδευση» να ακολουθεί με μικρή διαφορά. Οι Κρατικές Πηγές φαίνονται ιδιαιτέρως σημαντικές για τα πεδία «Πολιτισμός» και «Διεθνείς Δράσεις», ενώ τη λιγότερη σημασία για όλα τα πεδία φαίνεται πως έχει η «Εμπορική Δραστηριότητα». Τέλος, η συμβολή των Κοινωφελών Ιδρυμάτων φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική για 3 από τα 9 πεδία (κυμαίνεται από 17,5% μέχρι 25,3%).

Τέλος, ο κύκλος εργασιών, δηλαδή οι συνολικές δαπάνες των οργανώσεων (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες δράσεων) δεν παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση στα τρία έτη αναφοράς (κυμαίνεται από €117,6 εκ έως 124 εκ.).

Εξετάζοντας το χρηματοδοτικό μείγμα ανά πεδίο δραστηριοποίησης διαφαίνεται μια μεγάλη συνεισφορά των Διεθνών Προγραμμάτων σε 5 από τα 9 πεδία δραστηριοποίησης. Ειδικότερα, στο πεδίο «Μετανάστευση / Πρόσφυγες», περίπου το 71% της χρηματοδότησης προέρχεται από Διεθνή Προγράμματα, με αντίστοιχη συνεισφορά να καταγράφεται στο πεδίο «Ανθρώπινα Δικαιώματα / Καλή Διακυβέρνηση», και με την «Εκπαίδευση» να ακολουθεί με μικρή διαφορά. Οι Κρατικές Πηγές φαίνονται ιδιαιτέρως σημαντικές για τα πεδία «Πολιτισμός» και «Διεθνείς Δράσεις», ενώ τη λιγότερη σημασία για όλα τα πεδία φαίνεται πως έχει η «Εμπορική Δραστηριότητα». Τέλος, η συμβολή των Κοινωφελών Ιδρυμάτων φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική για 3 από τα 9 πεδία (κυμαίνεται από 17,5% μέχρι 25,3%).

Τέλος, ο κύκλος εργασιών, δηλαδή οι συνολικές δαπάνες των οργανώσεων (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες δράσεων) δεν παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση στα τρία έτη αναφοράς (κυμαίνεται από €117,6 εκ έως 124 εκ.).